Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Młodzieżowym Centrum Kultury w Legnicy w związku z wystąpieniem COVID-19

 

 

Cel

Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom zajęć, nauczycielom pracownikom.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w placówce i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania w placówce obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa.

1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Młodzieżowym Centrum Kultury w Legnicy, zwanego dalej placówką, odpowiada Dyrektor MCK

2. W placówce stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej udostępnione na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Osoby zobowiązane do przestrzegania procedur

Wszyscy pracownicy Młodzieżowego Centrum Kultury tj. nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, uczestnicy zajęć, rodzice i opiekunowie, osoby przyprowadzające i odbierające dzieci z placówki.

Informacje ogólne

1. Placówka MCK przy ul. Rataja pracuje w godzinach od 07.00 do 20.00 przy ul. Mickiewicza od 07.00 do 21.00.

2. Rodzic przed przyjęciem dziecka na zajęcia do MCK obowiązkowo wypełnia Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego podając aktualne dane kontaktowe za pomocą których dyrektor lub pracownik przez niego wyznaczony będzie mógł szybko i skutecznie skontaktować się z nim w sytuacji stwierdzenia u dziecka objawów chorobowych.

3. Rodzice / opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się z procedurami bezpieczeństwa i szybką ścieżką reagowania oraz do przestrzegania ustalonych zasad.

4. Po wejściu do budynku każdemu pracownikowi oraz wychowankowi i rodzicowi – po uzyskaniu od niego zgody, mierzona jest temperatura bezdotykowym termometrem. Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik.

5. Pracownicy MCK : nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi zobowiązani są do osłony ust i nosa w przestrzeni ogólnodostępnej tj. holle, korytarze, toalety, sekretariat, biblioteka i szatnia

6. Wszystkie osoby nie będące pracownikami lub uczestnikami zajęć są zobowiązane do noszenia maseczek i rękawiczek ( lub dezynfekcja rąk ) na terenie całej placówki

7. Nauczyciele podczas zajęć w miarę możliwości używają osłony ust i nosa oraz informują dzieci i młodzieży o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych w przestrzeni ogólnodostępnej tj. holle, korytarze, toalety, sekretariat, biblioteka i szatnia

8. Na tablicy ogłoszeń przy wejściu do placówki znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.

 

Dyrektor placówki zapewnia :

1. Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń placówki oraz sprzętów i przyborów dydaktycznych znajdujących się w placówce

2. Płyn do dezynfekcji rąk - przy wejściu do budynku, w każdej sali gdzie odbywają się zajęcia z dziećmi , a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne i przyłbice dla pracowników.

3. Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk przy dozownikach

4. z płynem;

5. Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w fartuchy jednorazowe, maseczki, rękawiczki i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk;

6. Pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom jak i rodzicom.

 

Zadania dyrektora placówki/osoby go zastępującej. Dyrektor :

1. Nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników placówki zgodnie z powierzonymi im obowiązkami;

2. Dba o to żeby w salach, w których spędzają czas wychowankowie nie było przedmiotów, których nie da się skutecznie wyprać lub zdezynfekować;

3. Prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w placówce, ustala tzw. szybką ścieżkę kontaktu z rodzicami (lista dzieci z numerami telefonów do rodziców)

4. Kontaktuje się z rodzicami/opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;

5. Informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, pracownika

6. Współpracuje ze służbami sanitarnymi;

7. Instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia

8. Informuje rodziców o obowiązujących procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia za pomocą poczty elektronicznej oraz na stronie internetowej placówki

 

Obowiązki pracowników Młodzieżowego Centrum Kultury

Każdy pracownik placówki zobowiązany jest:

1. Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej:

- regularne myć ręce przez 30 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z zamieszczoną instrukcją

- kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,

- unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;

2. Dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku

3. Informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych wychowanków;

4. Postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa;

5. Zachowywać dystans między sobą – minimum 1,5 m.

 

Osoby sprzątające w placówce po każdym dniu myją i dezynfekują:

1. Ciągi komunikacyjne – myją;

2. Poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają wychowankowie i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, kurki przy kranach – myją i dezynfekują

3. Wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać wychowanków ani innych pracowników na wdychanie oparów;

5. Myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem i myciem,

6. Pracują w rękawiczkach.

 

Nauczyciele:

1. Zobowiązani są do zasłania ust i nos w przestrzeniach ogólnodostępnych tj. holle, korytarze, toalety, sekretariat, biblioteka i szatnia.

2. Zbierają oświadczenia i zgody na udział w zajęciach od rodziców i wychowanków
i niezwłocznie przekazuję je pracownikowi sekretariatu.

3. Sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – objawy chorobowe u wychowanków, dostępność środków czystości zgodnie z przepisami dot. bhp;

4. Dbają o to by wychowankowie regularnie myli ręce.

5. Wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć;

6. Dbają o to, by uczestnicy unikali bliskich kontaktów

7. Dbają o to aby uczestnicy zajęć w miarę możliwości zachowali odpowiedni dystans społeczny.

8. Dbają o prawidłowe przygotowanie i dezynfekowanie pomocy dydaktycznych i narzędzi udostępnianych uczestnikom zajęć.

9. Po zakończonych zajęciach, nauczyciele odprowadzają dzieci do wyjścia, i dbają o to aby te dzieci które nie idą samodzielnie do domu zostały odebrane przez rodzica/opiekuna.

 

Organizacja pracy

1. Zaleca się w miarę możliwości utrzymanie stałych miejsc pracy podczas zajęć plastycznych i technicznych.

2. Zaleca się używanie podczas zajęć teatralnych rekwizytów, które można łatwo zdezynfekować.

3. Zaleca się zasłanianie mikrofonów podczas zajęć wokalnych materiałami, które można poddać dezynfekcji.

4. Podczas zajęć : nauka gry na keyboardzie zaleca się dezynfekowanie klawiatury instrumentu

5. Podczas zajęć : nauka gry na gitarze i ukulele dzieci korzystają z własnych instrumentów

6. Podczas prowadzenia zajęć tanecznych - taniec towarzyski pary taneczne zaleca się stosowanie przez uczestników mini przyłbic i rękawiczek jednorazowych

7. Podczas organizacji imprez kulturalno – oświatowych zaleca się utrzymanie odpowiedniej ilości widzów na widowni w sali 23 do 60 osób a w sali 22 do 30 osób.

 

Zasady przyprowadzania i odbioru dzieci młodszych oraz starszych wychowanków

1. Do budynku przychodzi wychowanek lub w przypadku dzieci młodszych wychowanek
z rodzicem/opiekunem.

2. Wychowanek i rodzic/opiekun wchodzi do przedsionka placówki, gdzie pracownik wyznaczony przez dyrektora mierzy temperaturę ( termometrem bezdotykowym ) dziecku. Pomiar temperatury odbywa się tylko za zgodą rodzica/opiekuna.

3. Rodzic/opiekun wypełnia i przekazuje nauczycielowi prowadzącemu zajęcia Oświadczenie rodzica/opiekuna i zgodę na udział swojego dziecka na zajęcia. Wychowankowie pełnoletni i niepełnoletni, którzy przychodzą sami na zajęcia ( za zgodą rodziców ) muszą przynieść wydrukowane i podpisane przez rodzica oświadczenie. Nauczyciel prowadzący zajęcia weryfikuje oświadczenie poprzez rozmowę telefoniczną
z rodzicem a fakt ten odnotowuje na oświadczeniu.

4. Wychowanek nie może wnosić do budynku zabawek ani przedmiotów, które nie są niezbędne do zajęć.

5. Rodzic lub wychowanek komunikuje przybycie do placówki dzwonkiem przy drzwiach wejściowych do placówki. Dziecko musi być przyprowadzone punktualnie na wyznaczoną godzinę zajęć.

6. Rodzice/opiekunowie oczekujący na dzieci pozostają na zewnątrz budynku do odwołania, zachowując właściwą odległość min. 1,5 m wobec pracowników MCK, innych dzieci i ich rodziców. Po zakończeniu zajęć obowiązkiem rodzica jest odebrać dziecko punktualnie.

7. Przy wejściu do MCK udostępnia się płyn do dezynfekcji i instrukcję prawidłowej dezynfekcji rąk. Rodzice/opiekunowie wchodzący na teren MCK zobowiązani są posiadać zakryty nos i usta

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

1. W placówce wyznaczone zostały pomieszczenia do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenia te zostały zaopatrzone w fartuchy jednorazowe, maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk.

2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u wychowanka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), jest on niezwłocznie izolowany od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie. W budynku przy ul. Mickiewicza sala 35 w budynku przy ul. Rataja sala 22

3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.

4. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem/opiekunem dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując o powodach.

5. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Powiatową Stację Epidemiologiczną.

6. Wskazany przez dyrektora pracownik kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.

7. Nauczyciel, przeprowadza wychowanków do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł ).

8. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika placówki, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada fartuch, maseczkę ochronną i rękawiczki oraz zachowuje odpowiedni dystans.

9. Rodzice izolowanego wychowanka odbierają dziecko z placówki przy głównych drzwiach wejściowych do budynku .

10. W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.

11. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie kolejnych wychowanków do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik.

12. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną (numer znajduje się przy wejściu do placówki oraz na każdym piętrze przy drzwiach wejściowych) i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcji i poleceń przez nią wydawanych.

13. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.

14. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.

15. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

16. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych wychowanków czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19

17. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.

18. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

Przepisy końcowe

1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w Młodzieżowym Centrum Kultury od dnia
31 sierpnia 2020 roku
2. Wszyscy pracownicy Młodzieżowego Centrum Kultury są zobowiązani do ich stosowania i przestrzegania

 

Legnica 31.08.2020

 

Powrót na górę